Privatnost i kolačići

Trgovačko društvo BOJLER PLIN d.o.o.iz Zagreba, Trdice 49/1
(dalje: voditelj obrade) na temelju Opće uredbe o zaštiti
osobnih podataka donosi sljedeći

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način usklađivanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osiguralo i moglo dokazati da se obrada provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Službeni list Europske unije, L 119, 4.svibnja 2016. (dalje: Uredba)

Članak 2.

Voditelj obrade osobnih podataka zakonito obrađuje osobne podatke na temelju sljedećih zakonitih osnova obrade:
– privole ispitanika
– nužnosti radi izvršenja ugovora u kojoj je ispitanik stranka
– zakonske obveze voditelja obrade
– zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe
– legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane.
Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:
– osobne podatke zaposlenika
– osobne podatke kupaca
– osobne podatke poslovnih partnera.

Članak 3.

Ovisno o kategoriji osobnih podataka, voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu zaštite interesa fizičkih osoba s tim da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka nužnu za ostvarivanje svrhe obrade osobnih podataka.
Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje nakon što prestane nužnost za svrhu obrade ili ih periodički preispitati ako postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno ili određeno razdoblje u skladu s važećim propisima.

Članak 4.

Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade.

Članak 5.

Voditelj obrade ima obvezu osobne podatke ažurirati, odnosno unijeti u Evidenciju aktivnosti obrade svaku promjenu, uz primjenu svih ostalih kriterija postavljenih načelima obrade osobnih podataka.

Članak 6.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka tako da su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.
Voditelj obrade sve navedeno u st.1. ovog članka provodi organizacijskim i tehničkim mjerama.
Voditelj obrade provodi sljedeće informacijske, organizacijske i tehničke mjere:
– zaštitu sustava od unutarnjih i vanjskih rizika,
– zaštitu od neovlaštenog pristupa,
– zaštitu podataka u fizičkom obliku,
– minimiziranje obrade,
– propisivanje pravila – politiku zaštite podataka,
– nadležnosti i odgovornosti vlasnika podataka,
– periodičku obuku osoblja.

Članak 7.

Ispitanik će o svakoj obradi osobnih podataka biti informiran kako se njegovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju te do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati.
Svaka informacija ili komunikacija u vezi s obradom osobnih podataka ispitaniku je lako dostupna i razumljiva jer se koristi jasnim i jednostavnim jezikom.
Ispitanik je upoznat s identitetom voditelja obrade i svrhama obrade na internetskim stranicama voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta/poslovnog prostora voditelja obrade.
Voditelj obrade upoznat će ispitanika s rizicima, pravilima, zaštitnim mjerama i pravima u vezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava u vezi s obradom putem internetske stranice voditelja obrade ili u prostorijama sjedišta/poslovnog prostora voditelja obrade.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik služi kao opći akt voditelja obrade, s tim da projekt usklađenja u odnosu na cjelokupni proces poslovanja kako i odnose sa izvršiteljima obrade i unutarnjim ili vanjskim tehničkim službama čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 9.

Pravilnik se može mijenjati i dopunjavati na jednak način i pojednakom postupku kako je donesen.

Članak 10.

Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se osmog dana od dana njegove objave na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici voditelja obrade.

U Zagrebu, 25.05.2018.

Pregled spremljenih kolačića


[cookie_audit not_shown_message="Nema spremljenih kolačića!"]